បេសកកម្ម( 2012-01-18 10:15:39)

បេសកកម្ម

       បេសកកម្មនៃ ​“កាយរឹទ្ធិជាតិកម្ពុជា”​ គឺចែករំលែកចំណេះ​ដឹងដល់យុវជន​ តាមរយៈប្រពន្ធ័ដ៏​មានតម្លៃ ដោយផ្អែ​កតាមការសច្ចា​ប្រណិធាន និងច្បាប់កាយរឹទ្ធិ​ដើម្បីកសាងពិភពលោកមួយដ៏ស្រស់ត្រកាល ដែលមានយុវជន ប្រកប ដោយ លក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ និងដើរទួនាទីយ៉ាងសំខាន់ ដល់សង្គមជាតិ។

      ដើម្បីសម្រេចកិច្ចការខាងលើ ក.ជ.ក មានសកម្មភាព ដូចជា៖

១. អប់រំឲ្យយុវ​ជនចំរើន​លូតលាស់​ តាមរយៈកម្ម​វិធីអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធ

២. ប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រ​អនុវត្ត ជាក់​ស្តែង ដើម្បីអភិវឌ្ឍ​យុវជន ម្នាក់ៗឲ្យ​ក្លាយ ជា​បុគ្គល​មាន ទំនុកចិត្ត​ ចេះទទួលខុស​ត្រូវ

និងមាន​ជនឿចិត្ត។

៣. ជួយទំនុក​បំរុងពួកគេ ដើ​ម្បីបង្កើតបាននូវ​ ប្រព័ន្ធដែលមាន​តម្លៃ ដោយផ្អែក​លើ ស្មារតី សង្គម ​តម្លៃបុគ្គល ​ការសច្ចា​ប្រណិធាន

និង​ច្បាប់កាយរឹទ្ធិ​៕   


អាសយដ្ឋាន | ផ្តល់មតិ