មេដឹកនាំកាយរឹទ្ធិ(មេកង ជំនួយការមេកង)( 2011-12-21 11:15:49)

មេដឹកនាំកាយរឹទ្ធិ(មេកង ជំនួយការមេកង)

មេដឹកនាំ​កាយរឹទ្ធិ​(មេកងជំនួយការមេកង)​ជាអ្នកអប់រំៈដើម្បីអនុវត្ត​ការទទួល​ខុសត្រូវ​របស់ខ្លួន​មេដឹកនាំកាយរឹទ្ធិ​ត្រូវមានលក្ខខ័ណ្ឌ​មូលដ្ឋាន​នៃធម្មជាតិ​អប់រំ​ដែលនឹងជួយ​ពួកគេឱ្យ​ទទួលខុស​ត្រូវចំពោះ​មុខងារអភិវឌ្ឍ​យុវជនបាន​ល្អប្រសើរ​។

 តួនាទីរបស់មេដឹកនាំកាយរឹទ្ធិ 

- មេកង

       -រៀបចំ​និងទទួលខុស​ត្រូវបេសកកម្ម​កងកាយរឹទ្ធិ

       -គ្រប់គ្រងទស្សនៈវិស័យកាយរឹទ្ធិ

       -ជំរុញ និងលើកទឹកចិត្តសមាជិកកាយរឹទ្ធិគ្រប់រូបបង្កើនឆន្ទៈប្តេជ្ញាចិត្ត

- ជំនួយការមេកង

       -បំពេញការងារកង​តាមការប្រគល់​ជូនរបស់មេកង​និងពេលអវត្តមានរបស់មេកង

 លក្ខខណ្ឌដែលមេដឹកនាំត្រូវមាន

       -ការយល់ដឹងពីចិត្តសាស្ត្ររបស់យុវជន

       -ការបង្កើត​ទំនាក់ទំនងប្រកប​ដោយការយល់ចិត្តគ្នា

       -បំណងសិក្សា​និងអភិវឌ្ឍមនុស្សម្នាក់

       -ការយល់ពីដំណើរ​ការរៀបចំ​និងវាយតម្លៃសកម្មភាព

       -ការជួយអ្នកដទៃឱ្យមានការអភិវឌ្ឍ

       -ការមានទំនាក់ទំនងជាមួយសហគមន៍

       -ការធ្វើការជាក្រុម

       -ពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់

       -ការដឹង និងការត្រួតពិនិត្យហានិភ័យ៕

2011-12-21 11:19:09
2011-12-21 11:14:10
2011-12-21 11:12:47
2011-12-21 11:11:31
2011-12-21 11:03:29
2011-12-21 10:55:00
2011-12-21 10:53:06
2011-12-21 10:50:37
2011-12-21 10:48:29
2011-12-21 10:47:11
2011-12-21 10:45:38
2011-12-21 10:13:47
2011-12-19 15:36:43
2011-12-19 15:00:31

អាសយដ្ឋាន | ផ្តល់មតិ