មេក្រុមល្បាត( 2011-12-21 11:14:10)

មេក្រុមល្បាត ( Senior Patrol leader )

-មេកង​( Troop leaders)​និងមេល្បាត​( Patrol leaders)​ប្រជុំធ្វើ​ការជ្រើសរើសមេក្រុមល្បាត​(Senior Patrol leader) ។

-មេក្រុមល្បាត​(Senior Patrol leader )​ទទួលខុស​ត្រូវការងារ​របស់កង​និងធ្វើការជំនួសមុខ​មេកង៕

2011-12-21 11:19:09
2011-12-21 11:15:49
2011-12-21 11:12:47
2011-12-21 11:11:31
2011-12-21 11:03:29
2011-12-21 10:55:00
2011-12-21 10:53:06
2011-12-21 10:50:37
2011-12-21 10:48:29
2011-12-21 10:47:11
2011-12-21 10:45:38
2011-12-21 10:13:47
2011-12-19 15:36:43
2011-12-19 15:00:31

អាសយដ្ឋាន | ផ្តល់មតិ