មេល្បាត( 2011-12-21 11:12:47)

មេល្បាត ( Patrol Leader)

-ល្បាតនីមួយៗ​ធ្វើការជ្រើសរើស​កាយរឹទ្ធិម្នាក់​ជាអ្នកដឹកនាំ​ល្បាត​ហៅថា​មេល្បាត។     

មេល្បាត​ជ្រើសរើស​សមាជិកម្នាក់​ទៀតជាជំនួយការ​។​មេល្បាត​និងជំនួយការមេល្បាត​ទទួលខុស​

ត្រូវ​និងធានាប្រសិទ្ធ​ភាពការងារ​ដោយរៀបចំ​និងអនុវត្ត​ផែនការព្រម​ទាំងដឹកនាំ​សកម្មភាពល្បាត​ការប្រជុំល្បាត ​និងយកចិត្ត​ទុកដាក់​ពង្រឹងវិន័យ​នៅក្នុងល្បាត។

-មេល្បាត​ដឹកនាំល្បាត​ឱ្យសម្រេច​បានគោលដៅ​នានារបស់ល្បាត​និងជួយ​សមាជិក​បំពេញបាន​តម្រូវ​ការរបស់ពួកគេ​ធ្វើជាអាជ្ញាកណ្តាល​នៅក្នុងល្បាត​ផ្តួចផ្តើមរៀបចំសកម្មភាព​និងប្រឹងប្រែង​រក្សាភាព​រលូនរបស់​ល្បាត៕

2011-12-21 11:19:09
2011-12-21 11:15:49
2011-12-21 11:14:10
2011-12-21 11:11:31
2011-12-21 11:03:29
2011-12-21 10:55:00
2011-12-21 10:53:06
2011-12-21 10:50:37
2011-12-21 10:48:29
2011-12-21 10:47:11
2011-12-21 10:45:38
2011-12-21 10:13:47
2011-12-19 15:36:43
2011-12-19 15:00:31

អាសយដ្ឋាន | ផ្តល់មតិ