បាវចនាល្បាត( 2011-12-21 10:50:37)

បាវចនាល្បាត(ពាក្យស្លោកល្បាត)

    ល្បាតនីមួយៗ​ត្រូវជ្រើសរើស​បាវចនារបស់​ខ្លួនដែលជាទូទៅ​សម្រាប់លើក​ទឹកចិត្តសមាជិក​ល្បាតឱ្យសកម្ម អនុវត្ត​ការងារ​សម្រេចបាន​លទ្ធផលល្អ ​ ប្រសើរ​។

      ឧទាហរណ៍ៈសកម្ម​ វិន័យ ​ក្លាហាន ​៘

2011-12-21 11:19:09
2011-12-21 11:15:49
2011-12-21 11:14:10
2011-12-21 11:12:47
2011-12-21 11:11:31
2011-12-21 11:03:29
2011-12-21 10:55:00
2011-12-21 10:53:06
2011-12-21 10:48:29
2011-12-21 10:47:11
2011-12-21 10:45:38
2011-12-21 10:13:47
2011-12-19 15:36:43
2011-12-19 15:00:31

អាសយដ្ឋាន | ផ្តល់មតិ