សម្រែកល្បាត( 2011-12-21 10:48:29)

សម្រែកល្បាត

​​​     ល្បាតនីមួយៗ​ត្រូវមាន​សម្រែកល្បាត​តាមសម្លេង​សត្វនៃល្បាត​របស់ខ្លួន​។សម្រែក​ល្បាត ​ជា​ សញ្ញា​ សម្រាប់ល្បាត​នីមួយៗ​សម្គាល់គ្នា​នៅពេល​សមាជិកម្នាក់ៗ​នៅឆ្ងាយពីគ្នា​ឬនៅពេលយប់់។

មេល្បាតនីមួយៗ​ត្រូវប្រើ​សម្រែកល្បាត​របស់ខ្លួន​គ្រប់ពេលវេលា​ដើម្បីប្រមួល​ផ្តុំសមាជិក​ល្បាត៕

2011-12-21 11:19:09
2011-12-21 11:15:49
2011-12-21 11:14:10
2011-12-21 11:12:47
2011-12-21 11:11:31
2011-12-21 11:03:29
2011-12-21 10:55:00
2011-12-21 10:53:06
2011-12-21 10:50:37
2011-12-21 10:47:11
2011-12-21 10:45:38
2011-12-21 10:13:47
2011-12-19 15:36:43
2011-12-19 15:00:31

អាសយដ្ឋាន | ផ្តល់មតិ