ផលប្រយោជន៍នៃប្រព័ន្ធល្បាតៈ( 2011-12-21 10:45:38)

ផលប្រយោជន៍នៃប្រព័ន្ធល្បាត

-អភិវឌ្ឍស្មារតីរបស់ល្បាត

-អភិវឌ្ឍគុណភាព ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

-យល់ដឹងអំពីការទទួលខុសត្រូវរបស់បុគ្គល

-អភិវឌ្ឍជំនឿទុកចិត្តនិងអភិវឌ្ឍអាកប្បកិរិយារបស់បុគ្គល

-អភិវឌ្ឍកិច្ចសហប្រតិបត្តិការណ៍សម្របសម្រួល

-អភិវឌ្ឍអារម្មណ៍ធ្វើតាម៕

2011-12-21 11:19:09
2011-12-21 11:15:49
2011-12-21 11:14:10
2011-12-21 11:12:47
2011-12-21 11:11:31
2011-12-21 11:03:29
2011-12-21 10:55:00
2011-12-21 10:53:06
2011-12-21 10:50:37
2011-12-21 10:48:29
2011-12-21 10:47:11
2011-12-21 10:13:47
2011-12-19 15:36:43
2011-12-19 15:00:31

អាសយដ្ឋាន | ផ្តល់មតិ