សម្រែកនិងពណ៌រ៌បស់ល្បាតតាមសត្វនានា( 2011-12-21 10:13:47)

សម្រែកនិងពណ៌រ៌បស់ល្បាតតាមសត្វនានា

សម្រែក និងពណ៌ សត្វចតុបាទ . ទ្វេបាទ

 

 

ឈ្មោះសត្វចតុបាទ

សម្រែក

ពណ៌

 

ឈ្មោះសត្វទ្វេបាទ

សម្រែក

ពណ៌

សេះ

ហេ... ហេ.

ប្រផេះ

ព្រាប

ហ៊ឺ..........

គោ

ម៉.........

ក្រហម

មាន់ឈ្មោល

កុក..កេ..កឺ..កឺត

បៃតង

ឆ្មា

ម៉េវ........

ខ្មៅ

ក្អែក

វ៉ក............

ខ្មៅ

ខ្លា

ខាវ........

លឿង

ទា

កាប...កាប......

ក្រហម

ចចក

ចុក.ចុកជូ....

លឿង

លលក

កុកគ្រូ............

ប្រផេះ

2011-12-21 11:19:09
2011-12-21 11:15:49
2011-12-21 11:14:10
2011-12-21 11:12:47
2011-12-21 11:11:31
2011-12-21 11:03:29
2011-12-21 10:55:00
2011-12-21 10:53:06
2011-12-21 10:50:37
2011-12-21 10:48:29
2011-12-21 10:47:11
2011-12-21 10:45:38
2011-12-19 15:36:43
2011-12-19 15:00:31

អាសយដ្ឋាន | ផ្តល់មតិ