កាយរឹទ្ធិជាតិកម្ពុជា (ក.ជ.ក.)( 2011-12-20 10:54:24)

កាយរឹទ្ធិជាតិកម្ពុជា (ក.ជ.ក.)

 

     កាយរឹទ្ធិជាតិកម្ពុជា ជាចលនាអប់រំស្ម័គ្រចិត្តសម្រាប់កុមារ និងយុវជន មិនធ្វើនយោបាយ ហើយ

បើក​ចំហដល់ជនគ្រប់រូប ដោយមិនគិតពីដើមកំណើត សញ្ជាតិ ឬ ជំនឿសាសនា ដោយអនុលោមទៅ

តាមគោលបំណង គោលការណ៍ និងវិធីនៃចលនាកាយរឹទ្ធិ ។

0000-00-00 00:00:00

អាសយដ្ឋាន | ផ្តល់មតិ