ច្បាប់កាយរឹទ្ធិប្អូន( 2011-12-20 10:48:14)

ច្បាប់កាយរឹទ្ធិប្អូន

 

     ១-     កាយរឹទ្ធិប្អូនស្តាប់បង្គាប់

     ២-     កាយរឹទ្ធិប្អូនត្រូវចេះថែរក្សាខ្លួនឯង

     ៣-     កាយរឹទ្ធិប្អូនត្រូវជួយគ្នាទៅវិញទៅមក

     ៤-     កាយរឹទ្ធិប្អូនត្រូវជួយអ្នកដែលក្មេងជាង

     ៥-     កាយរឹទ្ធិប្អូនត្រូវធ្វើអំពើល្អ

2011-12-20 10:35:07
2011-12-20 10:29:10
2011-12-05 14:50:57

អាសយដ្ឋាន | ផ្តល់មតិ