ច្បាប់កាយរឹទ្ធិរៀមច្បង( 2011-12-20 10:35:07)

ច្បាប់កាយរឹទ្ធិ និងកាយរឹទ្ធិរៀមច្បង

 

     ១-    កិត្តិយសនៃកាយរឹទ្ធិគឺទុកចិត្តពីអ្នកដទៃ

     ២-    កាយរឹទ្ធិស្មោះត្រង់

     ៣-    កាយរឹទ្ធិបម្រើ និងសង្គ្រោះមនុស្សជាតិ

     ៤-    កាយរឹទ្ធិជាមិត្តភក្តិ និងជាបងប្អូននឹងកាយរឹទ្ធិដទៃទៀត

     ៥-    កាយរឹទ្ធិចេះគួរសមនិងស្តាប់ឱវាទ

     ៦-    កាយរឹទ្ធិរីករាយ និងចិត្តល្អ

     ៧-    កាយរឹទ្ធិសន្សំសំចៃ

     ៨-    កាយរឹទ្ធិក្លាហាន

  ៩-កាយរឹទ្ធិគោរពបូជាសាសនាហើយមានចិត្តស្រឡាញ់មនុស្សជាតិ សត្វ និងធម្មជាតិទាំងឡាយ

     ១០- កាយរឹទ្ធិស្អាតស្អំទាំងចិត្តគំនិត ទាំងពាក្យសំដី និងទាំងអំពើ ។

2011-12-20 10:48:14
2011-12-20 10:29:10
2011-12-05 14:50:57

អាសយដ្ឋាន | ផ្តល់មតិ