សច្ចាប្រណិធានកាយរឹទ្ធិប្អូន( 2011-12-20 10:29:10)

សច្ចាប្រណិធានកាយរឹទ្ធិប្អូន

 

ដោយយកកិត្តិយសខ្ញុំជាសាក្សី ខ្ញុំសូមសច្ចាថានឹងៈ

     -  គោរពបូជាចំពោះជាតិ សាសនា និងព្រះមហាក្សត្រ

     -  ធ្វើអំពើល្អ និងជួយមិត្តភក្តិ

     -  គោរពច្បាប់កាយរឹទ្ធិប្អូន

2011-12-20 10:48:14
2011-12-20 10:35:07
2011-12-05 14:50:57

អាសយដ្ឋាន | ផ្តល់មតិ