សច្ចាប្រណិធានកាយរឹទ្ធ( 2011-12-05 14:50:57)

 

សច្ចាប្រណិធានកាយរឹទ្ធិរៀមច្បង

ពាក្យសច្ចាប្រណិធាន និងច្បាប់កាយរឹទ្ធិ និងកាយរឹទ្ធិរៀមច្បងៈ

​​​     ដោយយកកិត្តិយសខ្ញុំជាសាក្សី ខ្ញុំសូមសច្ចាថានឹងៈ

     -​  គោរពបូជាឲ្យអស់ពីចិត្តពីថ្លើមរបស់ខ្ញុំចំពោះ ជាតិ សាសនា និងព្រះមហាក្សត្រ

     -  ជួយសង្គ្រោះមនុស្សជាតិគ្រប់កាលៈទេសៈ

     -  គោរពច្បាប់កាយរឹទ្ធិ និងថែរក្សាខ្លួនប្រាណរបស់ខ្ញុំឲ្យមានកាយសម្បទាមាំមួន

ចិត្តគំនិតភ្ញាក់រលឹក និងសីលធ៌មខ្ពស់។

 

2011-12-20 10:48:14
2011-12-20 10:35:07
2011-12-20 10:29:10

អាសយដ្ឋាន | ផ្តល់មតិ